Τι είναι το DAISS2;

Το DAISS2 είναι ένα πανευρωπαϊκό έργο με αποστολή του την παροχή σχετικών ήπιων δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας.

Ανταποκρινόμενο στην αυξανόμενη ζήτηση από τους εργοδότες, το έργο DAISS2  επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ήπιων επιχειρηματικών δεξιοτήτων προκειμένου να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα  και οι προοπτικές εργοδότησης άνεργων ενηλίκων.

Επισκόπηση

Το έργο DAISS2: Diagnostics for Enterprise Soft Skills (Διάγνωση και αξιολόγηση ήπιων επιχειρηματικών δεξιοτήτων) χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης μέσω του Leonardo da Vinci “Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας”

Στη διάρκεια του διετούς έργου η κοινοπραξία μας αποτελούμενη από 7 Ευρωπαϊκούς οργανισμούς θα μεταφέρει ένα καινοτόμο διαγνωστικό εργαλείο για την αξιολόγηση και ανάπτυξη των ήπιων επιχειρηματικών δεξιοτήτων.  Το διαγνωστικό εργαλείο θα προσαρμοστεί σε τοπικό επίπεδο σύμφωνα και με την κουλτούρα κάθε χώρας, θα είναι διαθέσιμο σε παρόχους κατάρτισης σε θέματα απασχολησιμότητας και σε όσους αναζητούν

 

Η απασχολησιμότητα βελτιώνεται για όσους «επιδεικνύουν επιχειρηματικό πνεύμα, καινοτόμο προσέγγιση, δημιουργικότητα, συνεργασία και ανάληψη ρίσκου.» (UKCES)

Στόχος του έργου είναι να βελτιώσει την απασχολησιμότητα και τις προοπτικές εργασίας σε άνεργους ενήλικες μέσω τη μεταφοράς ενός νέου εργαλείου αξιολόγησης και ανάπτυξης ήπιων επιχειρηματικών δεξιοτήτων σε 5 χώρες της Ε.Ε. .

Οι εταίροι μας θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το διαγνωστικό εργαλείο σε πραγματικά περιβάλλοντα εργασίας τόσο με άτομα όσο και με παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσφέροντας έτσι σημαντικές, απτές αποδείξεις της αξίας του για τους τελικούς χρήστες.

Θα εξετάσουμε την εγκυρότητά του σε μια ποικιλία από περιβάλλοντα, σε συνδυασμό με την ευρύτερη εφαρμογή του εντός της Ε.Ε. και θα αναπτύξουμε μεθόδους για να διατηρηθεί η χρήση του και μετά το τέλος του έργου.

Η κοινοπραξία μας αποτελείται από 7 οργανισμούς από 6 χώρες της Ε.Ε.: Βουλγαρία, Κύπρο, Ιταλία, Ρουμανία, Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον υπάρχουν 3 Συνεργαζόμενοι Φορείς από τη Λιθουανία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία.

Εργαζόμαστε όλοι μαζί για να προσαρμόσουμε, μεταφράσουμε και μεταφέρουμε ένα νέο διαγνωστικό εργαλείο που χρησιμοποιεί ψυχομετρικά μέσα για την αξιολόγηση ήπιων δεξιοτήτων σχετικών με την επιχειρηματικότητα.