Какво е DAISS2?

DAISS2 е общоевропейски проект, чиято цел е да осигури по-голямо предлагане на меки умения на пазара на труда.

В отговор на нарастващото търсене от страна на работодателите, проектът DAISS 2 е фокусиран върху разработването на меки умения за предприемчивост и предприемачество, с цел подобряване на пригодността за заетост и перспективите за заетост на безработни лица.

Обща информация

Проектът DAISS 2: Диагностика на меки умения за предприемчивост е финансиран от програмата на ЕС за учене през целия живот чрез проекта Леонардо да Винчи „Трансфер на иновации“.

В рамките на двугодишния проект, нашето обединение на 7 организации от ЕС ще трансферира иновативен инструмент за диагностика, който да бъде използван при оценката и развитието на меките умения за предприемчивост и предприемачество. Ние ще адаптираме и усъвършенстваме диагностиката спрямо местните култури и така ще я направим достъпна на английски, български, италиански, испански, гръцки и румънски, както за доставчиците на обучения за кариерно развитие, така и за хората търсещи работа.

Цели

Увеличава се пригодността за заетост при хората, „които демонстрират предприемачество  и предприемчивост, иновативен подход, креативност, сътрудничество и поемане на риск“. (UKCES)

Целта на този проект е да се подобри пригодността за заетост и перспективите за работа сред безработни лица, чрез трансфериране на новоразработена диагностика, която оценява и развива меки умения за предприемачество и предприемчивост в 5 държави от ЕС.

Нашите партньори ще предоставят възможност за тестване на диагностиката в реална среда, както с представители на доставчици на ПОО, така и с физически лица, като по този начин предостави важни практически доказателства за стойността си на крайните потребители.

Ние ще тестваме валидността й в редица среди, наред с нейното по-широко прилагане в рамките на ЕС и ще разработим процеси за поддържане на нейната употреба след края на проекта.

Нашето партньорство се състои от 7 организации от 6 страни от ЕС: България, Кипър, Италия, Румъния, Испания и Великобритания. В допълнение има и три асоциирани партньори, представляващи Литва, Гърция и Португалия.

Ние работим заедно с цел да адаптираме , преведем и трансферираме новоразработен диагностичен инструмент, който използва психометрия, за да оцени и да докладва за меките умения използвани в предприемчивостта и предприемачеството