Μεθοδολογία


Πώς δουλεύει το έργο DAISS2

Το έργο DAISS2 σχεδιάστηκε για να βελτιώσει την απασχόληση άνεργων ενηλίκων μέσω της μεταφοράς ενός νέου διαγνωστικού εργαλείου που αξιολογεί και αναπτύσσει ήπιες δεξιότητες επιχειρηματικότητας. Είναι μια άμεση απάντηση στην όλο και αυξανόμενη έμφαση που αποδίδουν οι εργοδότες σε αυτές τις δεξιότητες στο χώρο εργασίας και επιδιώκει να επηρεάσει το περιεχόμενο της παρεχόμενης ΕΕΚ ώστε να περιλαμβάνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας.

Θα μεταφέρουμε και θα προωθήσουμε νέα στοιχεία του διαγνωστικού εργαλείου για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων, επεκτείνοντας τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται στην ΕΕΚ για αυτό το είδος αξιολόγησης. Αυτή η διαδικασία θα προσφέρει στους εκπαιδευτές ΕΕΚ καλύτερη κατανόηση των επιχειρηματικών προσεγγίσεων ενός ατόμου, των χαρακτηριστικών του και του μαθησιακού του στυλ, ώστε να προσαρμόσουν και να εξατομικεύσουν τις μεθόδους διδασκαλίας τους.

Αρχικά το διαγνωστικό εργαλείο δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η μεταφορά του θα διευκολύνει τη μάθηση και την ανατροφοδότηση μεταξύ των χωρών ώστε μέσω της ανταλλαγής των γνώσεων και των εμπειριών των εταίρων να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί περαιτέρω.

Η μεταφορά του θα επιτευχθεί μέσω της μετάφρασής του, της προσαρμογής του (βάσει των αποτελεσμάτων της Ανάλυσης Αναγκών σε τοπικό επίπεδο) και της εκπαίδευσης στη χορήγηση και ερμηνεία του. Στη διαδικασία της πιλοτικής εφαρμογής θα συμμετάσχουν εκπαιδευτές ΕΕΚ και όσοι αναζητούν εργασία.

Το DAISS2 βασίζεται σε προηγούμενο έργο LdV ‘‘Μεταφοράς Καινοτομίας’’ το οποίο μετέφερε με επιτυχία διαγνωστικό εργαλείο ήπιων δεξιοτήτων για αντιστοίχηση εργασίας  σε 6 χώρες της Ε.Ε. . Δείτε τη σελίδα www.daiss-project.eu

Το Διαγνωστικό Εργαλείο

Το διαγνωστικό εργαλείο SelfAwareness βασίζεται στο καθιερωμένο ψυχομετρικό σύστημα αξιολόγησης εργασιακής συμπεριφοράς (DISC) και περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση του μαθησιακού στυλ. Έχει εγκριθεί από το Πανεπιστήμιο του Cambridge για να χορηγείται σε ενήλικες και νέους.

Παρακαλούμε πατήστε εδώ:www.selfawareness.org.uk.για να δείτε το διαγνωστικό εργαλείο

  • 12 Ινστιτούτα ΕΕΚ με εκπαιδευμένους επαγγελματίες στην Επιχειρηματική Ψυχομετρία
  • 60 εκπαιδευτές ΕΕΚ  από 6 χώρες της Ε.Ε. εκπαιδευμένοι να εργαστούν με τις ομάδες στόχου
  • 600 άνεργοι ενήλικες θα λάβουν Επιχειρηματικές Αναφορές, λεπτομερή ανατροφοδότηση και συνεχιζόμενη υποστήριξη σύμφωνη με το μαθησιακό τους στυλ
  • Ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο πρακτικής για εκπαιδευτές απασχόλησης
  • Αναφορές αξιολόγησης και μελέτες περίπτωσης που απαριθμούν μια σειρά από εφαρμογές και παραδείγματα καλών πρακτικών

  • Βελτιωμένη ποικιλία προσεγγίσεων για την αξιολόγηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας
  • Αύξηση των εκπαιδευτών ΕΕΚ που προσαρμόζουν τα προγράμματά τους ώστε να ταιριάζουν με το μαθησιακό στυλ των εκπαιδευομένων τους
  • Αύξηση του αριθμού των προγραμμάτων ΕΕΚ που στοχεύουν στην επιχειρηματικότητα
  • Βελτίωση της αυτογνωσίας σε σχέση με τις επιχειρηματικές δυνατότητες της ομάδας στόχου
  • Μείωση της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο και αύξηση των ατόμων που επιλέγουν την αυτοαπασχόληση ή τη δημιουργία δικής τους επιχείρησης